بهترین انتخاب

برهیچکس پوشیده نیست یک دستگاه با بهترین کیفیت اگر در جای درستی مورد استفاده قرار نگیرد نه تنها امکان دارد به خوبی کار نکند بلکه میتواند حتی باعث بروز خسارت شود. در شرکت صنایع الکترونیک اصفهان سالانه ده ها راهکار برای سازمان های مهم و ارگان های حیاتی آماده و ارائه میشود. 

راهکارهایی که میتواند کاربران را از خطرات و بحران های زیادی حفظ نماید. در این راهکارها تجهیزات بخشی از کل را به خود اختصاص میدهند و عوامل دیگری از کابل کشی گرفته تا جانمایی و هر آنچه میتواند در آینده کاربر را به دردسر بیاندازد دیده بررسی و لحاظ میگردد. هیچگاه یک تجهیز به تنهایی مبتنی بر برند یا کشور سازنده و حتی تکنولوژی خاص نمیتواند به تنهایی جای یک طرحی که با دقت کارشناسی شده است را بگیرد.

ویژگی یک طرح مهندسی شده، بالا رفتن سطح ایمنی و پایداری با کاهش، ثبات یا حداقل افزایش هزینه می باشد.

ایجاد تناسب کیفیت و قیمت

    » انتخاب تکنولوژی و مشخصات فنی متناسب با کاربری

       تنها یو پی اس های دارای مهندسی و تکنولوژی روز می توانند تاثیر قابل توجهی در کاهش هزینه های غیر مستقیم داشته باشند.

  › پایین آمدن قابل توجه هزینه برق مصرفی خود یو پی اس

  › جلوگیری از هزینه مجدد و تعویض یو پی اس ها به دلیل عدم کارایی لازم

 › امکان توسعه یو پی اس های فعلی در زمان لازم بدون نیاز به تعویض امکانات موجود

 › عدم آسیب رسانی به سایر مصرف کننده های غیر متصل به یو پی اس

   » مدیریت هدفمند برق دهی و هزینه باتری

  › باتری بخش بزرگی از هرینه تامین برق سالم را به خود اختصاص می دهد و همچنین یک کالای مصرفی است که بایستی هر چند سال یکبار تعویض شود.

 › الویت  برق دهی به مصرف کننده های یک یو پی اس برقدهی بیشتر به مصرف کننده مهم تر ، هزینه کمتر برای خرید باتری با حفظ برقدهی موردنظر

  › تعداد باتری در یو پی اس هامتفاوت است و برای مقایسه زمان برقدهی، باید از مقایسه  آمپر ساعت (آمپر ساعت یک باتری × تعداد) آنهااستفاده کرد.

   » تحلیل دقیق توان یو پی اس

› کارشناسی غیر حرفه ای برآورد توان یو پی اس، می تواند به افت امنیت و پایداری تامین برق مصرف کننده ها، منجر و یاهزینه هایی به شما تحمیل کند.

› کم بودن توان یو پی اس ، ناشی از در نظر نگرفتن موارد استثنا و اوج مصرف در زمان های خاص ، کمبود شناخت لازم از مصرف کننده ها و یا تحلیل نادرست می باشد.

 › زیاد بودن افراطی و بی دلیل توان برآوردی که به دلیل احتیاط بیش از حد در تعیین توان بر اثر عدم تسلط به نیاز مصرف کننده ها می باشد.

› بلا استفاده شدن یو پی اس های فعلی در صورت نیاز به توسعه در آینده که به دلیل عدم امکان فنی در یو پی اس انتخابی و یا بی توجهی به ایجاد بستر لازم می باشد.