توان های استاندارد

توان مصرفی، مصرف کنندگان عمومی