هشدار صوتی و نوری Dry Contact

Dry Contact تجهیزی است که صرفاً هشدارهای مهم را به صورت یک پالس آنالوگ به خروجی خود منتقل می کند. با اتصال این تجهیز به هشدار دهنده های نوری یا صوتی می توان از مشکلات یا هشدار های اصلی یو پی اس مطلع شد.