کلیدهای بای پس بدون وقفه(UBS)

استفاده از  کلید بای پس بدون وقفه، به کاربر این امکان را میدهد که  مصرف کننده های متصل به یو پی اس که نباید در هیچ شرایطی بی برق شوند (همچون دیتا سنترها و سرورها و یا اتاف عمل حین انجام عمل جراحی و یا PLC های یک خظ تولید) را بدون هیچگونه قطعی ، از یو پی اس به برق ورودی منتقل کند که این مهم معمولا در زمان بروز برخی فالت ها و احتمال قطعی یو پی اس و همچنین در زمان سرویس دوره ای دستگاه ها و بادگیری ، بسیار کارآیی دارد.