کارت ارتباطی یو پی اس با شبکه -SNMP

کارت های SNMP ، در دو مدل External و Internal ساخته می شود که مدل Internal درون شیار SNMP روی SNMP SLOT) UPS)  قرار می گیرد و مدل External به پورت RS232 متصل می گردد.

کارت SNMP با UPS ارتباط برقرار می کند و با توجه به IP تنظیم شده در آن سه نوع فرمان (Trap و Write و Read) را پاسخگو خواهد بود. ارتباط کامپیوترها با SNMP از طریق شبکه و آدرس IP مربوط به کارت است و در داخل محیط یک Browser شبکه مانند Internet Explorer می توانند یو پی اس را نظارت و کنترل نمایند. SNMP در شبکه مانند یک Web Site عمل می کند و در صورتیکه شبکه محلی به اینترنت متصل شده باشد به SNMP مذکور از طریق اینترنت نیز می توان دسترسی پیدا نمود که البته این امر مستلزم تنظیمات خاصی روی SNMP می باشد.